Kế hoạch học tập, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Học kỳ 2 năm học 2021-2022 bắt đầu chính thức từ ngày 14/02/2022

Thời gian đăng ký học phần

+ Nhóm 01:

STT

Sinh viên thuộc các Khoa/ ngành

Thời gian

Chuyển trạng thái “Mở lớp”

Chuyển trạng thái “Chỉ đăng ký”

1

– Công nghệ thông tin

– Ngoại ngữ

– Kỹ thuật thực phẩm và môi trường

Từ ngày 01/12/2021 đến 02/12/2021

03/12/2021

2

– Tài chính – Kế toán

– Quản trị kinh doanh

Từ ngày 03/12/2021 đến 04/12/2021

06/12/2021

3

Kỹ thuật – Công nghệ

Từ ngày 06/12/2021 đến 07/12/2021

08/12/2021

4

– Kiến trúc – Xây dựng – MTUD

– Du lịch và Việt Nam học

– Ngành Công nghệ sinh học

– Luật

Từ ngày 08/12/2021 đến 09/12/2021

10/12/2021

+ Nhóm 02

STT

Sinh viên thuộc các Khoa

Thời gian

Chuyển trạng thái “Mở lớp”

Chuyển trạng thái “Chỉ đăng ký”

1

– Âm nhạc – Điện ảnh

– Y (khóa 2017, 2018)

– Điều dưỡng (khóa 2018)

Từ ngày 10/12/2021 đến 12/12/2021

13/12/2021

2

Y, Điều dưỡng (khóa 2019, 2020)

Từ ngày 13/12/2021 đến 14/12/2021

15/12/2021

3

Dược (khóa 2017, 2018)

Từ ngày 15/12/2021 đến 16/12/2021

17/12/2021

4

– Dược (khóa 2019, 2020)

– Kỹ thuật xét nghiệm Y học (khóa 2019, 2020)

Từ ngày 17/12/2021 đến 18/12/2021

19/12/2021

5

Y (khóa 2021)

Từ ngày 19/12/2021 đến 20/12/2021

21/12/2021

6

– Dược (khóa 2021)

– Kỹ thuật xét nghiệm Y học (khóa 2021)

– Điều dưỡng (khóa 2021)

Từ ngày 21/12/2021 đến 22/12/2021

23/12/2021

Lưu ý: Thời gian chuyển “trạng thái” nhóm lớp học phần là từ 16 giờ 30 các ngày tương ứng ghi bảng nêu trên.

Tập tin đính kèm

 Xem: 298_2021_tb_ntt_dang-ky-hoc-phan-va-hoc-tap-HK2-NH-21-22_nkn.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *