Kết quả dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Sinh viên xem kết quả 

>>>>tại đây<<<<<

LƯU Ý:

+ Sinh viên đồng thời có thể đăng nhập vào trang cá nhân để xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến.

+ Sinh viên kiểm tra phản hồi thắc mắc, sai sót về kết quả xét tốt nghiệp (nếu có) về phòng Quản lý Đào tạo (email nhận: //This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloakd96e4ca9f15f33536ec6865cc1c22ee9′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addyd96e4ca9f15f33536ec6865cc1c22ee9=’phongdaotao’+’@’;addyd96e4ca9f15f33536ec6865cc1c22ee9=addyd96e4ca9f15f33536ec6865cc1c22ee9+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_textd96e4ca9f15f33536ec6865cc1c22ee9=’phongdaotao’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloakd96e4ca9f15f33536ec6865cc1c22ee9′).innerHTML+=’‘+addy_textd96e4ca9f15f33536ec6865cc1c22ee9+’‘;/” data-mce-href=”http://This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloakd053d0f6f8e324b6403089f6d30d0c95′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addyd053d0f6f8e324b6403089f6d30d0c95=’phongdaotao’+’@’;addyd053d0f6f8e324b6403089f6d30d0c95=addyd053d0f6f8e324b6403089f6d30d0c95+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_textd053d0f6f8e324b6403089f6d30d0c95=’phongdaotao’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloakd053d0f6f8e324b6403089f6d30d0c95′).innerHTML+=’‘+addy_textd053d0f6f8e324b6403089f6d30d0c95+’‘;/“>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloaka093b7da49288fb73b10ebecd798247c’).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addya093b7da49288fb73b10ebecd798247c=’phongdaotao’+’@’;addya093b7da49288fb73b10ebecd798247c=addya093b7da49288fb73b10ebecd798247c+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_texta093b7da49288fb73b10ebecd798247c=’phongdaotao’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloaka093b7da49288fb73b10ebecd798247c’).innerHTML+=’‘+addy_texta093b7da49288fb73b10ebecd798247c+’‘;) trước ngày 24/8/2021 để được xem xét giải quyết.

+ Sinh viên phải sử dụng email do trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp (dạng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloakb908f30f570f4ced575a8cc03046fb7a’).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addyb908f30f570f4ced575a8cc03046fb7a=’mssv’+’@’;addyb908f30f570f4ced575a8cc03046fb7a=addyb908f30f570f4ced575a8cc03046fb7a+’nttu’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_textb908f30f570f4ced575a8cc03046fb7a=’mssv’+’@’+’nttu’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloakb908f30f570f4ced575a8cc03046fb7a’).innerHTML+=’‘+addy_textb908f30f570f4ced575a8cc03046fb7a+’‘;) để thực hiện các giao dịch bằng thư điện tử (gửi email). Các email không do Trường cấp sẽ không được công nhận. Sinh viên cam kết tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và nội dung thư đã gửi bằng email được cấp.

+ Các trường hợp cần hỗ trợ về email Trường cấp, sinh viên gửi thư (từ email bất kỳ) mô tả nội dung cần hỗ trợ, kèm mã số sinh viên, số điện thoại của sinh viên rồi gửi về email //This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloakd9301dacab8daa88a54759c5c0a1cc05′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addyd9301dacab8daa88a54759c5c0a1cc05=’support’+’@’;addyd9301dacab8daa88a54759c5c0a1cc05=addyd9301dacab8daa88a54759c5c0a1cc05+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_textd9301dacab8daa88a54759c5c0a1cc05=’support’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloakd9301dacab8daa88a54759c5c0a1cc05′).innerHTML+=’‘+addy_textd9301dacab8daa88a54759c5c0a1cc05+’‘;/” data-mce-href=”http://This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloak9851286c869b10e054d9953d577dccfa’).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy9851286c869b10e054d9953d577dccfa=’support’+’@’;addy9851286c869b10e054d9953d577dccfa=addy9851286c869b10e054d9953d577dccfa+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_text9851286c869b10e054d9953d577dccfa=’support’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloak9851286c869b10e054d9953d577dccfa’).innerHTML+=’‘+addy_text9851286c869b10e054d9953d577dccfa+’‘;/“>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloak33ded4085a51ea503f90b856672df01b’).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy33ded4085a51ea503f90b856672df01b=’support’+’@’;addy33ded4085a51ea503f90b856672df01b=addy33ded4085a51ea503f90b856672df01b+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_text33ded4085a51ea503f90b856672df01b=’support’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloak33ded4085a51ea503f90b856672df01b’).innerHTML+=’‘+addy_text33ded4085a51ea503f90b856672df01b+’‘;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *