Thông báo điều kiện tham gia học tập trung tại Trường trong tình hình dịch Covid-19

Thông báo số 273/TB-NTT ngày 01/11/2021 về điều kiện tham gia học tập trung tại Trường trong tình hình dịch Covid-19 học kỳ 1 năm học 2021-2022


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *