Thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2021

-Đính kèm lại thông báo kế hoạch học tập và đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022, thông báo số 196/TB-NTT ngày 05/8/2021

 

Xem hướng dẫn đăng ký học phần, đóng học phí

 (số 01/HD-NTT) tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *