Thông báo v/v điều chỉnh tiến độ xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 – 2020

 

–   Từ 19/03/2021 – 29/03/2021: Hệ thống phần mềm cập nhật hoàn chỉnh; Bộ phận điểm Phòng Quản lý Đào tạo khóa điểm tổng kết trung bình học tập năm học 2019 – 2020;

–    Từ 30/03/2021 – 12/04/2021: P.CTSV thực hiện xét học bổng khuyến khích học tập theo danh sách SV đủ điều kiện được mặc định trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;

–   Từ 13/04/2021 – 14/04/2021: P.CTSV thông báo danh sách SV dự kiến nhận học bổng kèm theo hướng dẫn tiếp nhận thông tin phản hồi của SV về danh sách;

–   Từ 15/04/2021 – 20/04/2021: Giải quyết thắc mắc của SV liên quan đến việc xét học bổng khuyến khích học tập (Sinh viên gửi nội dung thắc mắc về hộp thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloakaa140fd24190506c7c8ced090c810d04′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addyaa140fd24190506c7c8ced090c810d04=’hocbong.ntt.edu’+’@’;addyaa140fd24190506c7c8ced090c810d04=addyaa140fd24190506c7c8ced090c810d04+’gmail’+’.’+’com’;var addy_textaa140fd24190506c7c8ced090c810d04=’hocbong.ntt.edu’+’@’+’gmail’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloakaa140fd24190506c7c8ced090c810d04′).innerHTML+=’‘+addy_textaa140fd24190506c7c8ced090c810d04+’‘; để được giải đáp);

–   Từ 21/04/2021 – 28/04/2021: P.CTSV thông báo danh sách sinh viên chính thức nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *