Thông báo về chính sách hỗ trợ học phí SV HK 1 năm học 2021-2022

Lưu ý: Giảm  5% học phí của các học phần sv đăng ký trong HK1 năm học 2021-2022. Tức là giảm tất cả các môn sv có đăng ký trog HK 1 chứ k phải giảm 5% các môn có học liệu hoàn chỉnh như học kỳ trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *