[Thông báo] Về kế hoạch xét và xử lý học vụ năm học 2020-2021

Nhà trường thông báo kế hoạch, nội dung xét và xử lý học vụ năm học 2020-2021, theo thông báo số 88/KH-NTT ngày 28/7/2021;

Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *