Thông báo về việc câp nhật bổ sung hồ sơ cấp thẻ BHYT của sinh viên năm học 2021 – 2022 (Đợt 1)

Nhà trường Thông báo về việc câp nhật bổ sung hồ sơ cấp thẻ BHYT của sinh viên năm học 2021 – 2022 (Đợt 1) với nội dung như sau:

 


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *