Thông báo về việc tăng cường chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong thời gian dịch Covid-19

 

Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp

http://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/08/06-08-2021_13.49.34193-04-tb.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *