✨Lời nhắn cho tương lai

Môi trường đang trải qua nhiều thay đổi bất thường và trách nhiệm của chúng ta chính là hành động để giải quyết vấn đề này. Nhằm lan tỏa nhận thức về bảo vệ môi trường cũng như có những hành động tốt hơn để chống biến đổi khí hậu, trong dự án này, cô Văn Thị Cẩm Tiên và các bạn học sinh lớp 5/2 mang đến một thông điệp “Ngừng gây ô nhiễm! Bảo vệ môi trường của chúng ta”.
“Nào hãy xem những khoảnh khắc của Cô & Trò đã thực hiện như thế nào nhé!”
✨ The message for the future
The environment is undergoing a lot of changes that are typically harmful, and it is our responsibility to make sure that we must do something about it. In order to spread awareness about environment conservation as well as take better actions to fight climate change, in this project, Ms.Fairy and students in level 5/2 bring you the environmental message “Stop polluting! Save our environment!”.
Let’s see how the teacher & students do it!