🌦 ĐỀ ÁN: Vòng tuần hoàn của nước

Ngày nay, nước là nguồn tài nguyên quý giá và cần thiết cho mọi hoạt động sống của con người cũng như các sinh vật. Bằng những vật dụng có sẵn, thầy Phạm Hữu Thịnh (GVTA) và các bạn Lớp 3.1 đã được học cách sáng tạo và sắp xếp vòng tuần hoàn của nước cũng như sử dụng nguồn nước một cách có ý thức, tiết kiệm hơn.👀 Nào, hãy cùng ngắm hình những hình ảnh ngộ nghĩnh của Thầy & Trò nhé!
💦 PROJECT: The Water CycleNowadays, water is a valuable and necessary resource for not only human life but also the life of other creatures. With the handy materials in class, Mr. Liam and the students in Level 3.1 learned how to create and organize the water cycle as well as use water more consciously and economically.
👀 Now, let’s have a look at these great photos below!