Đội ngũ Nhân sự

Đứng đầu Phòng Công tác Sinh viên là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân công. Dưới các Phó Trưởng phòng là các Tổ chuyên môn bao gồm: ” Tổ Tư vấn, hỗ trợ và Quản lý Sinh viên”, ” Tổ Quản lý hoạt đông Và Sự kiện Sinh Viên”, và ” Tổ Y tế”. Các Tổ chuyên môn phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc của mình theo sự phân công của ban lãnh đạo Phòng. Mỗi Tổ chuyên môn bao gồm có các nhân viên được phân công thực hiện các công việc và chịu sự phân công công việc từ  lãnh đạo Phòng.

BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG

Phó Hiệu Trưởng kiêm Trưởng phòng

TS. Hoàng Hữu Dũng

hhdung@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Phó Trưởng phòng Thường trực

ThS. Trần Quốc Qui

tqqui@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

TỔ TƯ VẤN, HỖ TRỢ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Tổ trưởng

Thầy Đỗ Đăng Khoa

khoadd@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Tổ phó – Thường trực cơ sở An Phú Đông

Thầy Nguyễn Đình Quyền

ndquyen@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Lê Thị Thu Mỹ

lttmy@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Phan Thị Quỳnh Dao

ptqdao@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

TỔ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN SINH VIÊN

Tổ trưởng

Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc

htttruc@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Tổ phó

Cô Lê Thị Hoài Thương

lththuong@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 298A

Tổ phó

Cô Trương Thị Anh Thư

ttathu@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Ngô Thị Hồng Thắm

thamnth@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở Nguyễn Hữu Thọ

Nhân viên

Cô Nguyễn Thị Thu Ngân

nttngan@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Thầy Phan Phạm Bảo Long

ppblong@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

TỔ Y TẾ

Tổ trưởng

Cô Nguyễn Hồng Lộc

nhongloc@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Tô Thị Mỵ

ttmy@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở An Phú Đông

Nhân viên

Cô Nguyễn Phước Hằng Nhi

nphnhi@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở Nguyễn Hữu Thọ

Nhân viên

Cô Trịnh Thị Ý Nhi

trinh.nhi@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Danh mục

[menu name=”Danh mục” class=”menu-danhmuc”]