Tag Archives: Đăng ký học phần

Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên Thông báo số 74/TB-NTT ngày 01/04/2021 về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học 2020 – 2021 kèm theo Hướng dẫn số 01/HD-NTT ngày 01/04/2021 về việc đăng ký học phần, đóng học phí như sau: