Tag Archives: đổi lịch thi và hình thức thi

Thông báo Về việc thay đổi lịch thi và hình thức thi các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

Hiệu trưởng nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thay đổi hình thức và lịch thi cho các lớp học phần thuộc học kỳ một năm học 2020-2021 có lịch đã công bố từ ngày hôm nay cho tới ngày 07/02/2021