Tag Archives: thay đổi nơi khám chữa bệnh

Thông báo về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế

Nhà trường thông báo tới Sinh viên toàn trường thời gian thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế như sau