Câu lạc bộ Tiếng Anh

Nowadays, English plays an important role in our daily life and considers as a common language used widespread. To adpapt this changing and bring the term Play-based learning to students, teachers in Level 2 (Mr Johnny and Ms Rosy) create a stimulating activity which is called ESC (English Speaking Club), stimulates both studiousness and broading the horizon.
Now let’s enjoy some memorable momments with Level 2.1 and 2.2!
Ngày nay, Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta và là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi. Để đáp ứng sự thay đổi này và mang khẩu hiệu “Học mà chơi, chơi mà học” đến các bạn học sinh, thầy cô lớp 2 (Thầy Tiến Anh và Cô Phượng) tạo ra hoạt động ESC (Câu lạc bộ Tiếng Anh), vừa kích thích sự ham học vừa mở rộng kiến thức.
Nào hãy cùng tham gia cùng lớp 2.1 và 2.2 nhé!