BIÊN BẢN NIÊM YẾT – VV THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC ANH VIỆT MỸ GIAI ĐOẠN 2020-2025