[THÔNG BÁO] Về việc cập nhật thông tin ngoại trú của sinh viên Khóa 2020

LINK TẢI CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

http://ctsv.ntt.edu.vn/bieu-mau-nop-bo-sung-to-khai-ho-so-ngoai-tru/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *