Thông báo V/v Xét điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2019 và năm học 2019 – 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo v/v xét điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2019 và năm học 2019 – 2020:

 

Biểu mẫu sử dụng:

-> BM-01RL (download)

-> BM-02RL (download)

-> BM-03RL (download)

-> BM-04RL (download)

-> BM-05RL (download)

Danh sách các hoạt động/ chương trình và sự kiện đã xét cộng điểm rèn luyện sinh viên

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *